3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone (AMOZ)-KLH Conjugate