BTA-2 [2-(4'-(dimethylamino)phenyl)-6-methyl-benzothiazole]