5-FITC ethylenediamine [Fluorescein thiocarbamylethylenediamine] *CAS 75453-82-6*